Datorsystem (internt i företag och organisationer)

Diskussioner av mer allmän karraktär rörande att jobba inom Human Factors Engineering

Moderator: Lars-Ola

Post Reply
Lars-Ola
Site Admin
Posts: 1714
Joined: 2010-Oct-05 21:21

Så mycket tid tar din strulande dator

Post by Lars-Ola » 2014-Sep-28 20:38

Så mycket tid tar din strulande dator

http://www.duochjobbet.se/nyhet/sa-myck ... recommends

Krångel med datorer och IT-system stjäl tid varje dag. Strulet kostar flera miljarder kronor varje år, enligt ny undersökning.

Det är fackförbundet Vision som tillsammans med TCO Development frågat 1 400 medlemmar hur de tycker att IT-stödet fungerar på deras arbetsplatser.

Lars-Ola
Site Admin
Posts: 1714
Joined: 2010-Oct-05 21:21

Datorsystem (internt i företag och organisationer)

Post by Lars-Ola » 2013-Sep-22 18:30

Internal Customers During the Mobile Revolution: Spoiled or Neglected?

http://www.celerity.com/blog/2013/09/09 ... evolution/#!

"We now live in an era where we can choose to digitally augment and simplify almost any part of our lives. Thanks to Apple, Google, and thousands of consumer app developers, expectations are that information, supported by effortless functionality, should be immediately available on all devices—meaning users have to be able to find it, understand it, use it, and accomplish something with it. Instantly. Most companies have come to realize the value of meeting these rapidly changing user expectations; for better digital experiences often translate into greater customer acquisition, satisfaction and retention. But what about the experiences of your internal customers—your employees? Are their user needs being met?"

Lars-Ola
Site Admin
Posts: 1714
Joined: 2010-Oct-05 21:21

Datorsystem (internt i företag och organisationer)

Post by Lars-Ola » 2011-May-19 08:55

Unionen (fackförbund tjänstemän) har gjort en undersökning bland sina medlemmar och undersökningen visar att ungefär en timme om dagen försvinner pga datorsystem som inte fungerar....

http://www.slideshare.net/Unionen/tjnst ... -systemfel

Även inUse skriver om rapporten på http://www.inuse.se/aktuellt/ny-underso ... -om-dagen/

Sammanfattning
"Detta är Unionens tredje rapport om tjänstemännens IT-miljö. Det ären uppföljning av tidigare genomförda undersökningar om tjänste-männens IT-miljö 2007 och 2008. Undersökningen genomfördes un-der våren 2010 genom en webbenkät. De redovisade resultaten byggerpå besvarade enkäter från mer än 2500 statistiskt slumpmässigt valdatjänstemän inom alla Unionens avtalsområden.Motiven till denna undersökning är i grunden desamma som för detidigare, det vill säga; vi vet att IT:s påverkan på tjänstemännens arbeteunder de senaste decennierna har ökat och vill veta mer om hur dennapåverkan ser ut. Långsiktigt är målet att undersökningarna ska bidratill att bättre ta tillvara de möjligheter IT ger både vad gäller att ut-veckla verksamheten och att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö.Undersökningen visar att tjänstemännen ägnar allt större del av tidenåt datorarbete. Mer än 5 av 10 arbetar med datorarbete mer än 6 tim-mar per dag och ytterligare 3 av 10 mer än 3 timmar per dag. Trotsdetta har inte tjänstemännens inflytande över detta viktiga arbetsred-skap ökat utan snarare minskat sedan förra mätningen. Det är bara 30procent som är nöjda med hur de har fått påverka rutiner och arbets-sätt vid införandet vilket kan jämföras med tidigare undersökningar2007/2008 då 44 procent var nöjda. Inte heller beträffande fackligt/skyddsorganisationens inflytande ser det bra ut, färre än 1 av 10 menaratt IT-införandet har varit föremål för någon samverkan. Några fler, 2 av10, menar att det görs i efterhand genom uppföljning i det systematiskaarbetsmiljöarbetet. Enkätresultaten visar som helhet på att tjänste-männens inflytande har försämrats.En förklaring till detta kan vara yttre faktorer, såsom att undersök-ningen genomfördes under den senaste finanskrisen när företagenssituation varit pressad och kanske mindre utrymme för inflytandegivits. Fokus har sannolikt legat på överlevnad.8 av 10 anser att IT generellt sett har underlättat arbetet, vilket är i nivåmed de tidigare undersökningarna. Ett område där tjänstemännen an-ser att IT-användningen i arbetet har varit särskilt nyttigt är i samver-kan med andra kollegor och i ännu högre grad i kommunikation medandra enheter inom verksamheten. Här kan man se att utvecklingen gått framåt. 8 av 10 användare anser detta, vilket är en ökning med15 procentenheter i jämförelse med undersökningarna för tre/fyra årsedan.När det gäller IT-systemens utformning är användbarheten på sammanivå som i tidigare undersökningar, det vill säga 5 av 10 är nöjda medatt systemen är enkla att lära och lätta att hitta i. Men fortfarande ärdet nästan hälften som tycker att IT-systemen styr deras arbete på ettonödigt och besvärande sätt. Dessa problem kan vara en grund för denIT-relaterade stress som många användare känner. Tjänstemännen harmånga synpunkter på vad som skulle förbättra IT-miljön i arbetet, ex-empelvis snabbare system och förbättrad integration.Att systemen inte fungerar som användarna vill leder även till att ef-fektiviteten blir lidande. 3 av 10 av dem som har besvarat enkätfråganom hur mycket tid som skulle kunna sparas vid optimal användninganser att man skulle kunna spara minst 1 timme per dag om IT-syste-men fungerade bättre. Försiktiga beräkningar av användarnas själv-uppskattning visar att det finns en potential att spara mer än 12 miljar-der under ett år på bättre fungerande IT-lösningar. Samtidigt anseranvändarna att IT har sparat mycket tid redan, 5 av 10 anser att mer änen timme per dag har sparats i deras eget arbete."

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests